เข้าสู่ระบบ/ตรวจสอบ/แก้ไข และยืนยันข้อมูลนำส่งเงินคืน กยศ. (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Google Chrome)

เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. องค์กรนายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งหักเงินเดือนได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน และยืนยันข้อมูลการหักเงินเดือนพร้อมนำส่งได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (กรณียืนยันข้อมูลภายในสิ้นเดือนที่แจ้งหักเงิน รายการที่หน่วยงานยืนยันจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลจากระบบในเดือนถัดไปทันที)
 2. องค์กรนายจ้างสามารถพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay in Slip) ตั้งแต่วันที่ได้ระบุวันที่หักเงินเดือนและยืนยันรายการหักเงินเดือนในระบบ e-PaySLF ในรอบเดือนนั้น (กรณีระบุวันที่หักเงินเดือนมากกว่า 1 วัน สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ท้ายสุดเป็นต้นไป เช่น ระบุวันที่ 15 และ 28 เป็นวันที่หักเงินเดือน จะสามารถพิมพ์ชุดชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 เป็นต้นไป)

เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing)
เบราว์เซอร์ที่รองรับ IE 11 ขึ้นไป : IE 11 ขึ้นไป Chrome 78 ขึ้นไป : Chrome 78 ขึ้นไป Firefox 70 ขึ้นไป : Firefox 70 ขึ้นไป Edge 18 ขึ้นไป : Edge 18 ขึ้นไป Safari 13 ขึ้นไป : Safari 13 ขึ้นไป
สำหรับผู้ที่ยังมิได้เป็นสมาชิกของระบบ e-Filing ให้ทำการสมัครสมาชิกเพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01) (คู่มือ)
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ (ภ.อ.01) ติดต่อ RD Intelligence Center 1161
NEW ขอเชิญหน่วยงาน (นายจ้าง) เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
กองทุนจะจัดงานประชุมสัมมนาผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน หัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ โดยมีกำหนดการประชุมฯ ดังนี้
 • ครั้งที่ 66 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ...คลิก
 • ครั้งที่ 67 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ...คลิก
กำหนดการสัมมนาประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567
ครั้งที่ วัน เดือน ปี พ.ศ. เวลา
1 10 มกราคม 2567 13.30 - 16.00 น.
2 24 มกราคม 2567 13.30 - 16.00 น.
3 7 กุมภาพันธ์ 2567 13.30 - 16.00 น.
4 21 กุมภาพันธ์ 2567 13.30 - 16.00 น.
5 6 มีนาคม 2567 13.30 - 16.00 น.
6 20 มีนาคม 2567 13.30 - 16.00 น.
7 10 เมษายน 2567 13.30 - 16.00 น.
8 24 เมษายน 2567 13.30 - 16.00 น.
9 8 พฤษภาคม 2567 13.30 - 16.00 น.
10 21 พฤษภาคม 2567 13.30 - 16.00 น.
11 5 มิถุนายน 2567 13.30 - 16.00 น.
12 19 มิถุนายน 2567 13.30 - 16.00 น.

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ได้ ที่ ...คลิก โดยจะได้รับ E-mail แจ้ง Link เข้าร่วมการสัมมนาก่อนวันสัมมนาประมาณ 1 วัน

QR Code ประชุมสัมมนาผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์
QR Code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
ช่องทางการชำระเงิน

ระบบ e-PaySLF เปิดให้องค์กรนายจ้างพิมพ์ชุดชำระเงิน Pay In Slip เพื่อนำไปชำระเงินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้
 1. กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระได้ที่สาขาของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารไทยพาณิชย์ *โดยใช้เช็คของสาขาที่เปิดบัญชี และใช้บริการชำระ ณ สาขาที่เปิดบัญชี
 3. กรณีชำระด้วยแคชเชียร์เช็คต่างธนาคาร องค์กรนายจ้างสามารถนำแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปชำระเงิน ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนเวลา 14:00 น.
 4. กรณีชำระด้วยตั๋วแลกเงินของทุกธนาคาร ชำระได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับสาขาธนาคารที่ออกตั๋วแลกเงินก่อนเวลา 14:00 น.
 5. กรณีชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง
 6. กรณีชำระเงินด้วย Mobile banking และ ATM สามารถชำระได้ผ่านบริการของธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
    - จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 5 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารกสิกรไทย
    - ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
    - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารกรุงเทพ
    - รายการชำระในเขตมีค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 รายการ
    - รายการชำระนอกเขตมีค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 รายการ (ส่วนที่เกิน 200,000บาท คิด 0.1% สูงสุด 1000 บาท)
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์
    - จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธา
    - จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท ต่อ 1 รายการ
* หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบกับธนาคาร ก่อนการชำระเงิน
** สำหรับการชำระเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาผ่านช่องทาง Internet Banking, Mobile Banking, ATM กรุณาชำระก่อน 20.00 น.

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 2. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 3. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561
 5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 6. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 7. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสหกรณ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วิธีการใช้ระบบ e-PaySLF
คู่มือระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน e-PaySLF ... คลิก

คลิป VDO แนะนำการใช้งานระบบ e-PaySLF
 • EP1 : บทนำ และวัตถุประสงค์ของการหักเงินเดือนคืนกองทุน กยศ. Introduction and Objectives of Income Deduction for SLF Reimbursement ...คลิก
 • EP2 : แนวปฏิบัติและขั้นตอนการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง Regulations and Procedures of Income Deduction ...คลิก
 • EP3 : การใช้งานระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) Instructions for using the reimbursement for Student Loan Fund through the Revenue (e-PaySLF) ...คลิก
 • EP4 : คำถามที่พบบ่อยของการชำระเงินคืนกองทุนผ่านองค์กรนายจ้าง FAQ of Income Deduction ...คลิก